สารพันปัญหา
1. คำถาม : กปน. มีกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อย่างไรบ้าง ? 
คำตอบ : การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ มีขั้นตอน ดังนี้     

                                                                           

                                                                                                                                                                     

2. คำถาม : กปน. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปีงบประมาณ 2563 ช่วงไหน?
คำตอบ : กปน. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2563  ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ https://mwa.thaijobjob.com
3. คำถาม : ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของ กปน. จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานใดประกอบการสมัคร
คำตอบ : ผู้สมัครจะต้องเตรียม file เอกสารหลักฐาน นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ สำหรับแนบส่งข้อมูลในระบบรับสมัคร ดังนี้
 1)  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2)  สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (หากผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนดังกล่าว ณ วันสมัคร ให้เลือกกรอกข้อมูลในช่อง "ขอส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายหลัง" ทั้งนี้ เมื่อได้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดแล้ว ให้แนบไฟล์ผลคะแนนฯ โดยระบุเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครในระบบรับสมัคร หัวข้อ "ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ"ภายในวันที่ กปน. สอบข้อเขียน)
 พร้อมทั้ง ตรวจสอบหมายเลขเอกสารทางทหาร และภูมิลำเนาทหาร ที่ปรากฏในเอกสารการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้สมัครเพศชาย) สำหรับกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร
4. คำถาม :อัตราสำรองรอการเรียกบรรจุ หมายถึงอะไร
คำตอบ : อัตราสำรองรอการเรียกบรรจุ หมายถึง อัตราตำแหน่งที่ กปน. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกสำรองไว้สำหรับกรณีที่ กปน. มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบรรจุพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว
5. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบได้ถึงเมื่อใด และช่องทางใดบ้าง?
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่กรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2563
6. คำถาม : หากสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสามารถสมัครได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ตามเงื่อนไขที่ประกาศในประกาศรับสมัคร กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมีทั้งระดับและสาขาของคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร หากผู้สมัคร มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครขอให้ตรวจสอบจากการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. อีกครั้งหนึ่ง ว่า ก.พ. รับรองคุณวุฒิว่าตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ (ระบบรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.) หาก ก.พ. รับรองว่าคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะได้นำเสนอคณะกรรมการสอบคัดเลือกของ กปน. พิจารณาอีกชั้นหนึ่ง โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด แต่หากผลการรับรองของ ก.พ. ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครตั้งแต่ต้น และจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
7. คำถาม :  ผู้สมัครสอบสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษใดได้บ้าง?
คำตอบ : กปน. กำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  - TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening เเละ Reading) หรือ
  - TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ
  - TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ
  - IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครได้รับผลทดสอบภาษาอังกฤษ (Issued Date) จนถึงวันที่ กปน. สอบข้อเขียน
8. คำถาม :  ถ้าไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องทำอย่างไร?
คำตอบ : ให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับสถาบันที่จัดสอบ โดยเกณฑ์คะแนนจะพิจารณาตามประกาศรับสมัครฯ
 ทั้งนี้ เมื่อสอบได้ผลคะแนนตามที่ กปน. กำหนด ให้กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์) หัวข้อ "ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ" ที่ https://mwa.thaijobjob.com 
ภายในวันที่ กปน. สอบข้อเขียน
  อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ กปน. กำหนด
(ดูคำแนะนำขอเข้าทดสอบ TOEIC)
9. คำถาม : ความรู้ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มีภาษาอะไรบ้าง?
คำตอบ : ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาบาฮาซา ภาษามลายู/มาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาฟิลิปิโน
10. คำถาม :สามารถส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ถึงเมื่อใด และช่องทางใดบ้าง?
คำตอบ : สามารถส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่วันที่ กปน. เปิดรับสมัคร (16 มกราคม 2563) ถึงวันที่สอบข้อเขียน ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ https://mwa.thaijobjob.com โดยวิธีการดังนี้ 
          10.1 ถ้ามีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่สมัคร
(1) ในใบสมัครสอบออนไลน์ ข้อ 19 ให้เลือก  
(2) เลือกประเภทผลคะแนน กรอกผลคะแนนรวม และกดปุ่ม Browse เพื่อแนบไฟล์ผลคะแนนฯ (ไฟล์ PDF หรือ  JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์)
          10.2 ถ้าไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่สมัคร
(1) ในใบสมัครสอบออนไลน์ ข้อ 19 ให้เลือก  
(2) เมื่อได้รับผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ และมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดแล้วให้แนบไฟล์ผลคะแนนฯ โดยระบุเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครในระบบรับสมัคร ใบรายงานผลคะแนน) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของ กปน. https://mwa.thaijobjob.com หัวข้อ "ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ" โดยเลือกประเภทผลคะแนน (TOEIC, TOEFL, IELTS) กรอกคะแนน และกดปุ่ม Browse เพื่อแนบไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์) 
ภายในวันที่ กปน. สอบข้อเขียน
11. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบว่าระบบบันทึกใบสมัครฯ หรือชำระเงินเรียบร้อยแล้วได้อย่างไร?
คำตอบ : เข้าเว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com  แล้วคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน"
12. คำถาม : ผู้สมัครสอบที่กรอกคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ไม่ถูกต้อง จะแก้ไขทำอย่างไร?
คำตอบ : ให้ส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2563  ถึงเวลา 16.30 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
1) เขียนคำร้องในแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในระบบสมัครออนไลน์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ) 
2) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 
 และสำเนาใบสมัครสอบออนไลน์ที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1 ฉบับ 
3) ส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน ทางโทรสาร หมายเลข 02 500 2646 เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์เข้ามายืนยันการส่งเอกสาร ที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2624, 1562, 1579
13. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อใด?
คำตอบ : กปน. จะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมทั้งรายละเอียด กำหนดการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาฟันธ์ 2563  ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com
14. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ คุณวุฒิการศึกษา  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตรวจสอบการส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น สามารถติดต่อได้ที่ใด?
คำตอบ : สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2624, 1562, 1579 และโทรสาร 0 2500 2646
15. คำถาม : หากต้องการสอบถามขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร การพิมพ์ใบชำระเงิน และการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด?
คำตอบ : สามารถติดต่อ Call Center ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. โทร. 0-2257-7159 กด 3